tu jesteś:  Strona główna»FUNDACJA»Statut

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

    Celem Fundacji jest:

a) ochrona i promocja zdrowia,

b) ratownictwo i ochrona ludności,

c) pomoc ludności w czasie klęsk żywiołowych,

d) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

e) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej,

f) propagowanie działalności ratowniczej,

g) inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu szkolenia w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego,

h) nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych,

i) wykorzystywanie psów w ratownictwie,

j) oparta na podstawach naukowych, fachowa pomoc ludziom z wykorzystaniem wyszkolonych zwierząt,

k) ochrona środowiska,

l) promocja, szkolenie i organizacja wolontariatu,

ł) ekologia i ochrona zwierząt.
 

    Fundacja realizuje swoje cele poprzez

a) prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt,

b) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez,

c) prowadzenie bazy danych organizacji o podobnym profilu działalności w kraju i za granicą,

d) prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych,

e) zebranie wiedzy naukowej, która pozwoli na jak największe wykorzystanie zwierząt w szeroko pojętej terapii oraz inicjowanie badań naukowych w tym zakresie,

f) prowadzenie wspólnie z innymi Organizacjami kampanii na rzecz wprowadzenia terapii z udziałem zwierząt do placówek, w których wskazane jest prowadzenie terapii z udziałem zwierząt,

g) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

h) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach niezbędnych do realizacji celów Fundacji,

i) opiniowanie projektów dotyczących terapii z udziałem zwierząt,

j) pomoc w szkoleniu psów dla osób niepełnosprawnych,

k) prowadzenie zajęć edukacyjnych, pokazów w placówkach oświatowych mających na celu naukę dzieci obcowania ze zwierzętami i integracje osób niepełnosprawnych,

l) działania mające na celu integracje osób niepełnosprawnych,

m) działalność szkoleniową i doradczą,

n) prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,

o) prowadzenie działalności wydawniczej materiałów szkoleniowych, biuletynów, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym,

p) szkolenie i organizację wolontariatu,

r) szkolenie psów i ich przewodników,

q) inne działania realizujące cele statutowe.

 

Rozdział III

    Zasady działania Fundacji

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja realizuje odpłatna i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w punktach 1, 2, 5,6,7,11,14,15,16,19,20,23,24 czyli

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; (art. 4 pkt 1.)

- działalności charytatywnej; (art. 4 pkt 2)

- ochrony i promocji zdrowia; (art. 4 pkt 5)

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych; (art. 4 pkt 6)

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; (art. 4 pkt 7)
nauki, edukacji, oświaty i wychowania; (art. 4 pkt 11)
upowszechniania kultury fizycznej i sportu; (art. 4 pkt 14)

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; (art. 4 pkt 15)

- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; (art. 4 pkt 16)

- ratownictwa i ochrony ludności; (art; 4 pkt 19)

- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; (art4 pkt 20)

- promocji i organizacji wolontariatu; (art. 4 pkt 23)

- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23. (art 4 pkt 24)

 


wydrukuj dokument   wyślij znajomemu   ilość wyświetleń 208720

1999-2024 © MATinternet Zakopane & Psi Ratownicy :: Powered by AntCms