Statut

STATUT FUNDACJI NA RZECZ PSÓW PRACUJĄCYCH „PSI RATOWNICY”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Fundacja nosi nazwę FUNDACJA NA RZECZ PSÓW PRACUJĄCYCH
„PSI RATOWNICY” w skrócie Fundacja „PSI RATOWNICY, i została ustanowiona z woli osób osób fizycznych zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 25 sierpnia 2008 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu ul. Piłsudskiego nr 74, Repertorium A numer 4643/2008.
Fundacja posiada osobowość prawną. Do podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji upoważnieni są: Członkowie Zarządu.
Fundacja działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej i niniejszego Statutu.
Fundacja może działać w kraju i za granicą. Jej siedzibą jest Ligota Piękna, powiat Trzebnica w województwie dolnośląskim.
Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się zinnymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Fundacja ma prawo używać pieczęci, naszywek, emblematów i sztandarów z wizerunkiem graficznym Fundacji Fundacja może prowadzić działalność gospodarcza. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

Celem Fundacji jest:

a). Ochrona i promocja zdrowia
b). Ratownictwo i ochrona ludności
c). Pomoc ludności w czasie klęsk żywiołowych
d). Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
e). Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej
f). Propagowanie działalności ratowniczej
g). Inicjowanie, prowadzenie i finansowe wspomaganie przedsięwzięć mających na celu szkolenia w zakresie pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego.
h). Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych.
i). Wykorzystywanie psów w ratownictwie.
j). Oparta na podstawach naukowych, fachowa pomoc ludziom z wykorzystaniem wyszkolonych zwierząt.
k). Ochrona środowiska
l). Promocja, szkolenie i organizacja wolontariatu.
ł). Ekologia i ochrona zwierząt.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

a) prowadzenie działań terapeutycznych z udziałem zwierząt
b) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez
c) prowadzenie bazy danych organizacji o podobnym profilu działalności
w kraju i za granicą
d) prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych
e) zebranie wiedzy naukowej, która pozwoli na jak największe wykorzystanie zwierząt w szeroko pojętej terapii oraz inicjowanie badań naukowych
w tym zakresie
f) prowadzenie wspólnie z innymi Organizacjami kampanii na rzecz wprowadzenia terapii z udziałem zwierząt do placówek, w których wskazane jest prowadzenie terapii z udziałem zwierząt.
g) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
h) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach niezbędnych do realizacji celów Fundacji
i) opiniowanie projektów dotyczących terapii z udziałem zwierząt,
j) pomoc w szkoleniu psów dla osób niepełnosprawnych
k) prowadzenie zajęć edukacyjnych, pokazów w placówkach oświatowych mających na celu naukę dzieci obcowania ze zwierzętami i integracje osób niepełnosprawnych
l) działania mające na celu integracje osób niepełnosprawnych
m) działalność szkoleniową i doradczą
n) prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych
o) prowadzenie działalności wydawniczej materiałów szkoleniowych, biuletynów, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym
p) szkolenie i organizację wolontariatu
r) szkolenie psów i ich przewodników
q) inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III

Zasady działania Fundacji

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja realizuje odpłatna i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w punktach 1, 2, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24 czyli

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; (art. 4 pkt 1.)
 • działalności charytatywnej; (art. 4 pkt 2)
 • ochrony i promocji zdrowia; (art. 4 pkt 5)
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych; (art. 4 pkt 6)
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; (art. 4 pkt 7)
  nauki, edukacji, oświaty i wychowania; (art. 4 pkt 11)
  upowszechniania kultury fizycznej i sportu; (art. 4 pkt 14)
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; (art. 4 pkt 15) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; (art. 4 pkt 16)
  ratownictwa i ochrony ludności; (art; 4 pkt 19)
  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; (art4 pkt 20)
  promocji i organizacji wolontariatu; (art. 4 pkt 23)
  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23. (art 4 pkt 24)

Rozdział IV

Władze Fundacji

Władzami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

RADA FUNDACJI

W skład Rady Fundacji wchodzą osoby będące fundatorami i pomysłodawcami założenia Fundacji.
Do Rady Fundacji mogą być zaproszeni także wolontariusze lub sponsorzy w uznaniu szczególnych
zasług dla Fundacji. Decyzja ta musi być podjęta większością 2/3 głosów.
Wszyscy członkowie Rady Fundacji mają równe prawa i obowiązki.
Członkowie Rady Fundacji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i
popularyzowania jej celów.
Każdy członek Rady Fundacji ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał
dotyczących: przyjęcia do Rady nowego członka, zatwierdzenia budżetu, zmiany statutu oraz
rozwiązania Fundacji, które zapadają większością 2/3 głosów.
Do podjęcia uchwały przez Radę Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy jej
członków.
Rada Fundacji zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku na wniosek co najmniej połowy jej członków lub na wniosek Zarządu.
Kadencja Rady Fundacji jest nieograniczona w czasie.
Szczegółowe zasady działania Rady Fundacji określone zostaną w regulaminie jej funkcjonowania.
Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani jedynie na podstawie swej pisemnej rezygnacji lub w razie stwierdzenia działalności na szkodę Fundacji. W przypadku stwierdzenia działania na szkodę fundacji odwołanie następuje na podstawie głosowania członków Rady – zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie składu Rady Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji:

a) wybierają spośród siebie 5-cio osobowy Zarząd i 3 osobową Komisję Rewizyjną.
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Szczegółowa działalność Rady regulowana jest na podstawie jej wewnętrznego regulaminu.

Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

 • uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 • tworzenie i dysponowanie wspólnym budżetem,
 • uchwalanie szczegółowych regulaminów, w tym regulaminów pracy Rady Fundacji i Zarządu,
 • ocena rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
 • wybieranie, odwoływanie i nadzorowanie pracy członków Zarządu,
 • zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu,
 • podjęcie działalności gospodarczej,
 • zmiana Statutu i likwidacja Fundacji,
 • zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z działalnością Fundacji.

  ZARZĄD

  Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone dla Rady Fundacji.
  Zarząd składa się z pięciu członków, w tym Prezesa i Sekretarza Zarządu.
  Zarząd wybiera Prezesa spośród swojego składu.
  Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
  Oświadczenie woli w imieniu Zarządu jest ważne, jeżeli zostanie podpisane przez Prezesa i dwóch członków zarządu.
  Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
  Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
  Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jego członków.
  W przypadku odwołania lub rezygnacji członka Zarządu, Rada Fundacji uzupełnia skład Zarządu w terminie 90 dni od dnia odwołania lub rezygnacji jej członka. Do czasu uzupełnienia Zarząd ma prawo podejmować decyzje w składzie pomniejszonym o odwołanych członków Zarządu, pod
  warunkiem, że ich liczba nie spadnie poniżej 3 osób.
  Szczegółowe zasady działalności Zarządu określone zostaną w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji.

  Do zakresu działania Zarządu należy:
 • tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji,
 • reprezentacja Fundacji na zewnątrz
 • udzielanie pełnomocnictw, składanie oświadczeń woli oraz zawieranie umów,
 • zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji,
 • organizacja pracy biura Fundacji.
 • działalność sprawozdawcza
 • podejmowanie wszelkich niezbędnych działań nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji
 • przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
 • występowanie z wnioskami do Rady Fundacji w sprawach zarezerwowanych dla tego organu
 • powoływanie oddziałów terenowych, zakładów lub przedstawicielstw,
 • przygotowywanie dla Rady Fundacji projektu Rocznego Budżetu Fundacji

KOMISJA REWIZYJNA .

Komisja Rewizyjna jest jej organem nadzoru i kontroli wewnętrznej; składa się z trzech członków powoływanych uchwałą Rady Fundacji podejmowaną zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
Komisja Rewizyjna powoływana jest na okres dwuletniej kadencji, zbieżnej z kadencją Zarządu.
Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji jest możliwe jedynie w przypadku sprzeniewierzenia się celom i zasadom działania Fundacji. Odwołanie następuje w tym samym trybie co powołanie. W przypadku odwołania Rada Fundacji uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia odwołania jej członka.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach, które zwołuje jej rzewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch jej członków, w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: kontrola poczynań Fundacji w zakresie gospodarowania jej majątkiem, kontrola zasadności i celowości dokonywanych przez Fundację wydatków, badanie i ocena sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji, pod względem i ich zgodności z
prawem i statutem Fundacji.
W zakresie wykonywanych obowiązków kontroli wewnętrznej Komisja jest niezależna i nie podlega Zarządowi Fundacji.


Rozdział V

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
Majątek Fundacji stanowią:

 • nieruchomości, ruchomości i fundusze jak i inne składniki majątkowe wskazane przez
  Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji,
 • dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 • odsetki bankowe,
 • dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w oparciu o odrębne obowiązujące w
  tym przedmiocie przepisy,
 • dochody z prowadzenia działalności pożytku publicznego,
 • inne mienie nabyte w toku działalności przez Fundację.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
Darczyńca, przekazując środki majątkowe może zastrzec, że mają być one przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

Kategorycznie zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3
Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie z dn. 24.kwietnia 2003 roku.

Rozdział VI

Działalność Gospodarcza Fundacji

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią inne jednostki organizacyjne.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się w całości na realizowanie statutowych celów i bieżących wydatków Fundacji.

Fundacja może podjąć działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie:

Chów i hodowla pozostałych zwierząt (PKD 01.49.Z)
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania ( PKD 16.29.Z)
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z)
Produkcja statków i konstrukcji pływających (PKD 30.11.Z)
Produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z)
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z)
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z)
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z)
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z)
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)
Działalność rachunkowo-ksiegowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD85.59.B)
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
Obróbka i usuwanie odpadków innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
Zbieranie odpadków innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z)
Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z)
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)
Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z)

Rozdział VII

Zmiana statutu

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów.
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

Rozdział VIII

Likwidacja Fundacji

Uchwałę o likwidacji Fundacji lub połączeniu jej z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji.
Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po likwidacji Fundacji.
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działającej na terenie Polski organizacji o zbliżonych celach statutowych, lub zbyta na zasadach przetargu nieograniczonego.
O likwidacji Fundacji Rada Fundacji zawiadomi właściwego Ministra.

Rozdział IX

Przepisy końcowe

Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (Dz. U. 91.46.2003 z póź. zm.);